Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

11. శిక్ష అమలు తప్పిన తీరు | Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

అక్బరు పాదుషా వారికి భోజనానంతరం తాంబూలం వేసుకోవడం అలవాటుండేది. ఇందు నిమిత్తం పాదుషావారికి ఆకు, సున్నం, వక్క, సుగంధద్రవ్యాలు సమపాళ్ళలో అమర్చిఅందించే నిమిత్తం ఒక నౌకరుండేవాడు.

అతడుకూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా తాంబూలాన్ని తయారు చేసి అక్బరువారికి అందిస్తుండేవాడు. అతనికి అంతఃపురంలోని ఒక చెలికత్తె పరిచయమయ్యింది.

వాళ్ళిద్దరు అక్బరువారి అనుమతితో పెళ్ళిచేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఒకనాడు నౌకరు పాదుషా వారికి తాంబూలం సిద్ధం చేస్తుండగా, అతని ప్రేమికురాలైన అంతఃపురంపరిచారిక అటుగా వెళ్ళడం తటస్థించింది.

ఆమె చిలిపి చూపులు చూస్తూ నౌకరు తమలపాకులకు రాసే సున్నాన్ని గమనించుకోకుండా కాస్త ఎక్కువగా వ్రాసేడు. పాదుషావారికి నోరుపొక్కింది.

సున్నం ఎక్కువరాసిన అశ్రద్ధవల్లనే అలా జరిగిందని తెలుసుకున్న పాదుషా తన కోపాన్ని వెల్లడి కానీయకుండా నౌకర్లు పిడికెడు సున్నం పట్టుకురావలసిందని ఆజ్ఞాపించారు. కారణం ఊహించుకొలేక పోయిన నౌకరు

హుషారుగా వెళ్ళి సున్నంతో తిరిగి వస్తున్నాడు. అలావస్తున్నవాడ్ని బీర్బల్ చూచి అక్బర్ ఆదేశంమేరకు సున్నం పట్టుకువెడుతుండడాన్ని తెలుసుకుని, వానిచే సున్నం తినిపించి శిక్షించడానికి అని గ్రహించుకుని.

సున్నాన్ని పాదుషావారికి ఇస్తావుగాని, ముందుగా వంటశాలకు వెళ్ళి ఒక తవ్వెడు నేతిని త్రాగి పాదుషా వారివద్దకు వెళ్ళమన్నాడు నౌకరును. వాడు అదే ప్రకారం చేసేడు.

అక్బరువారు వాడిని ఆ సున్నమంతా తినవలసినదని శిక్షవిధించాడు. ఆ ప్రకారంగా తిన్న నౌకరు కడుపు గుడ గుడ మంటూ విరోచనమై పోగా సాఫీగా ఉన్నాడు.

తిన్న సున్నం వాడ్నేంచేయకపోవడం గమనించిన అక్బరు బీర్బల్ను ఇలా ఎందుకు జరిగిందని, తాను విధించిన శిక్ష ఎందువల్ల. తప్పిందని ప్రశ్నించాడు.

బీర్బల్ అంతఃపురం పరిచారికను పిలిపించి తాంబూలం అందించే సమయానికి ఆమె అటుగా వెళ్ళడం ఆ సమయంలో తనను చూస్తూ సున్నం వ్రాయడంలో ఎక్కువై ప్రభువులు కోపగించి సున్నం తినిపించడానికి వానిని తీసుకురమ్మనడం.

అది తెస్తుండగా బీర్బల్ గారు చూచి విషయాన్ని ఊహించుకుని సున్నంవల్ల యే ఉపద్రవం జరగకుండా నేతిని త్రాగించడం వగైరా వివరాలను తనకు తెలిసిన మేరకు చెప్పింది.

అంతట బీర్బల్ కలుగజేసుకుని జహాపనా! ఈ తప్పు అతనిధికాదు. అసలుతప్పు. ఆ సమయంలో అతనికి కనిపించి, మనస్సును చంచలపర్చి ఆదమర్చిసున్నం రాసేలా అతడ్ని లోనయ్యేలా, చేసిన తప్పు ఆమెదని.

ఈమెకు విధించవలసిన శిక్ష అతనికి విధించడం వల్ల అది అమలు జరగలేదు. ఈ ఇద్దరికి మీరు తగినట్లు….. శిక్షిస్తే ఇంక ఇటువంటి పొరపాటు జరుగదన్నాడు. అయితే ఆ శిక్షేదో నీవే నిశ్చయించు అన్నాడు అక్బరాదుషా.

వీరిద్దరికీ కళ్యాణంచేసి కట్టివేస్తే. ఇక చిలిపి చేష్టలు చేయకుండ ఉంటారు. అనగా శుభమస్తు అన్నాడు అక్బరుపాదుషా. ఆ దంపతుల వివాహ అనంతరం అక్బరు వారి తాంబూలం మరింత రుచికరమయ్యింది.

12. పాదుషావారు పరిచారకుడు

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

అక్బరు పాదుషావారు నిద్రలేస్తూ అంతఃపుర పరిచారకుని ముఖం చూచేరు. ఆ పరిచారకుడు కూడా తెల్లవారుతూనే తొలిసారిగా పాదుషావారి ముఖం చూచేడు.

ఆనాడు దర్బారునందు పాదుషావారికి అన్నియు విరుద్ద వ్యవహారములు ప్రసంగములు సంభవించినవి. యేపని సవ్యముగా సానుకులమొనర్చబడలేదు.

పైగా వేటకు వెళ్ళిన పాదుషావారికి ఒక్క మృగముకూడా వేటకు చిక్కలేదు. అలసట చెందిన అక్బరు విశ్రాంతి కొరకై ఒకవటవృక్షమునీడను గుర్రమును దిగబోగా కాలికి చిన్న దెబ్బ తగిలినది.

ఆరోజు స్థితిగతుల గురించి ఎందుకలా జరిగినవని యోచించుకొనచుండగా ఉదయమున తాను తన పరిచారకునిముఖము చూచిన విషయము జ్ఞప్తికి వచ్చింది.

ఈనాడు సంభవించిన దుస్సంఘటనలకు తాను సేవకుని ముఖం చూచుటే కారణమని తోచింది. వెంటనే ఆ సేవకుడ్ని ఉరితీయవలసినదిగా తలారులకు ఆజ్ఞాపించెను.

సేవకుడు ఘోడు ఘోడున విలపిస్తూ బీర్బల్ వద్దకు పరుగు పరుగున వెళ్ళి విషయాన్ని వివరించి తనను కాపాడవలసినదని, తాను ప్రభువులకు తెలిసి తెలిసి యే అపచారం చెయ్యలేదని రోధించేడు.

బీర్బల్ వానిని ఊరడించి తనవెంట ఆ పరిచారకుడ్ని అక్బరు వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళేడు. ఇదేమిటి వీడ్ని ఇంకా ఉరితియ్యలేదు.

ఎందుకు వీడ్ని నీవెంట నావద్దకు తీసుకువచ్చేవని కసురుకున్నాడు అక్బరు. ప్రభూ! వీడు తమతో ఒక ఫిర్యాదు చేసుకోవాలని అందుకు తనను మీవద్దకు తీసుకు వెళ్ళమని నా వద్దకు వచ్చేడు.

ఫిర్యాదును మీకు విన్నవించుకున్న తదుపరి వీడు తమ అజ్ఞానుసారం మరణశిక్ష అనుభవించెదనని అనుచున్నాడు అని వివరించాడు బీర్బల్.

ఏమిటా ఫిర్యాదు? అని అక్బరు ప్రశ్నించాడు. ఈ ఉదయం మీరు వాని ముఖం చూచినప్పుడే వాడికి మీముఖం చూడడం జరిగిందట. వాడి ముఖం చూచిన మీకు వ్యవహారం సాగకపోవడం, చిన్నగాయాలు కలిగాయి.

కాని వాడికి మీ ముఖం చూడడంవల్ల ప్రాణాపాయమే సంభవించినదట. పాదుషావారు తగువిచారణ చేసి తనకు న్యాయము కలిగించవలసినదని పాడుముఖం ఎవరిదో నిర్ణయించవలసినది కోరుచున్నాడు.

బీర్బల్ మాటలకు విస్తుబోయి. తనతొందరపాటును గ్రహించుకుని వాని శిక్షను రద్దుచేసి వానికి కానుకలిచ్చి తననేరాన్ని తెలియజెప్పినందుకు బీర్బలు అభినందించాడు.

13. నమ్మకం గొప్పదా? భక్తి గొప్పదా? | Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

అక్బరుపాదుషా వారికి మనుష్యులకు నమ్మకంగొప్పదా, భక్తిగొప్పదా, అన్న సందేహం కలిగింది. సభలో బీర్బల్ని ఈ విషయమై ప్రశ్నించారు. నమ్మకమే గొప్పదని.

ఎంతటి భక్తి అయినా నమ్మకంవల్ల రాణిస్తుందని భక్తి కన్నా నమ్మకమే గొప్పదన్నారు. ఈ సమాధానం పట్ల అక్బరుకు గురి కుదరలేదు. నిరూపించమన్నాడు. నెలరోజులు వ్యవధి కావాలన్నాడు బీర్బల్.

కొంతకాలం తర్వాత ఒకనాడు బీర్బల్ చెప్పుల జతనొకదానిని జరీశాలువలో చుట్టపెట్టి ఊగిపొలిమేరలో పూడ్చిపెట్టాడు.

దానిపై గోరీని కట్టించి అది ఒక సుప్రసిద్ద మౌలీదని ప్రచారం లేవదీసి నిత్యం ఆగోరీవద్దపూజలు సంకీర్తనలు జరిపించసాగాడు.

కొంతకాలానికి ఈ గోరీపట్ల ప్రజలకు భక్తి కలిగింది. క్రమక్రమంగా పౌరులు తమ కోర్కెలను నివేదించుకుని, కలుగుతున్న ఫలితాలతో నమ్మికను పెంచుకున్నారు.

ప్రజలలో పెంపొందుతున్న నమ్మకం రాజ్యం అంతటావిస్తరిల్లింది. నిత్యం తీర్ధం మాదిరి ఆ ప్రాంతం సుప్రసిద్ధమయ్యింది.

అక్బరు వారికి కూడా ఈ సంగతి తెలిసింది. ఆ గోరీని చూడాలని ఆసక్తి కలిగి మందీ మార్బలంతో గోరీవద్దకు చేరుకున్నాడు. ప్రజలతాలూకు అపారమైన భక్తిని చూచి అక్బరుకు సైతం నమ్మకం కలిగి ఆ గోరీకి నమస్కరించుకున్నాడు.

బీర్బల్ మాత్రం దూరంగా నిలబడి ఇదంతా చూస్తుండడం గమనించిన అక్బరు వానిని పిలిచి యేమయ్యా నువ్విలా తటస్థంగా ఉన్నావేమిటి? అని ప్రశ్నించాడు.

నువ్వుకూడా మ్రొక్కుకో అని సలహా ఇస్తున్న సమయంలో ఒక నౌకరు వచ్చి జహాపనా! ఉదయపూర్ రాజ్యం వశమయ్యింది. అని వివరించాడు అక్బరు ఆనందించి చూసేవా బీర్బల్ ఈ గోరీ మహాత్మ్యము అన్నాడు.

జహాపనా! తమరీగోరీకి మ్రొక్కినందువల్ల ఉదయపూర్ జయం సిద్ధించలేదు. అంతకుముందే జయం ప్రాప్తించింది. కాని నమ్మకం యొక్క గొప్పతనంవల్ల ఇది మీకు గోరీపట్ల గల భక్తి వలన సిద్ధించింది అని అనుకుంటున్నారు.

చూడండి. అంటూ గోరిని పడగొట్టించి అందులోగల శాలువాలో కట్టబడి ఉన్న చెప్పులను చూపించి నమ్మకం యొక్క గొప్పదనాన్ని నిరూపించాడు బీర్బల్. అతనియొక్క యుక్తాయుక్తచర్యకు అక్బరు ఎంతగానో ఆనందించాడు.

14. మసీదులోని లక్షలు నిధి

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

ఒకనాడొక తల్లికొడుకు పాదుషా వారివద్దకు వచ్చి మసీదును కూలగొట్టి త్రవ్వడానికి అనుమతించవలసినదని కోరుకున్నారు. యేమిటి మీకీ విపరీత కోరిక.

పవిత్రమైన మసీదును కూలగొట్టాలన్న ఆలోచన మీకెందుకు కలిగిందని ఆ తల్లీ కొడుకుల్ని అక్బరాదుషా గద్దిస్తూ అడిగాడు. జహాపనా! ఆ మసీదులో నాలుగులక్షల రొఖాన్ని పాతిపెట్టితిననీ.

దానినితీసుకుని సుఖంగా జీవించవలసిందనీ నా భర్త చనిపోతూ నాకు, నా కుమారునికివ్రాత మూలకంగా తెలియజేసాడని, మరణించిన ఆ వ్యక్తి రాసిన పత్రాన్ని చూపించారు.

పత్రాన్ని బట్టి ఆ నగదును తీసుకోవడానికి అంగీకరించడం ప్రభువుగా తనధర్మమని మహమ్మదీయుల పవిత్ర దేవాలయమైన మసీదును కూల్చేటందుకు

అనుమతించడం నేరమని తటపటాయించాడు. అక్బరుకు యేంచెయ్యడానికి యేమి తోచలేదు. బీర్బల్ను పిలిచి, ఇది చాలా గడ్డుసమస్యగా ఉంది.

నీ బుద్ధిచాతుర్యంతో నువ్వే దీనిని పరిష్కరించాలని అతనిని బీర్బల్క అప్పజెప్పాడు. పరిష్కరించడానికి కొంతవ్యవధిని కోరి, మసీదును పరిశీలించాడు. బీర్బల్.

ఎక్కడా డబ్బును దాచిన దాఖలాలు కనబడలేదు. ఆ తల్లీకొడుకుల వద్దకు వెళ్ళి మృతుడు వ్రాసి ఉంచిన కాగితాన్ని క్షణంగా పరిశీలించాడు.

మసీదులోని నాలుగుశిఖరాలలో రెండు కలిసేచోట డబ్బును నిక్షేపం చేసినట్టుగా అందులో వ్రాయబడి ఉంది. రెండుమీనారులు కలిసేదెలాగునో బీర్బల్కు అంతుచిక్కలేదు.

ఆలోచించగా మీనారులు కలిసేచోటు అంటే ఆ మీనారులనీడలు కలిసేచోట అని గ్రహించుకున్నాడు. అవి కలిసేచోట త్రవ్వించి, అక్కడ నాలుగులక్షల నిధి ఉండడం గమనించి దానిని ఆ తల్లీకొడుకులకు అక్బరుపాదుషా వారిచే ఇప్పించాడు.

విషయాన్ని ఇంత నిశితంగా పరిశీలించి మసీదుకుగాని ఆ తల్లీకొడుకులకుగాని ఏవిధమైన నష్టము రాకుండా కాపాడిన బీర్బలు అక్బరాదుషా అభినందించాడు.

15. మంగలికి బ్రాహ్మణత్వం | Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

Akbar and Birbal Small Stories in Telugu

అక్బరాదుషాకు తన మంగలిపైన, అతని పనితనంపైనా అపారమైన అభిమానం కలిగింది. నీకేంకావాలో కోరుకోమన్నాడు పాదుషా. జహాపనా! మా మంగళ్ళను నాయీబ్రాహ్మణులంటారు.

కాని నాకు బ్రాహ్మణుడిని కావాలని ఉన్నది కనికరించండి, అని కోరుకున్నాడు. అక్బర్ వేదవిధులైన బ్రాహ్మణులను పిలిపించి, ఈ నా మంగలిని మీ పునీతమైన మాతాదిక్రతువుతో బ్రాహ్మణునిగా మ ర్చవలసినదని అదేశించాడు.

ప్రభువుమాట మన్నించకపోతే శ్రేయస్సుకు ప్రమాదం కలుగుతుందని భయపడిన ఆ విప్రులు, ఆ మంగలిని నదిఒడ్డుకు తీసుకువెళ్ళి స్నానం చేయించి, మంత్రాలు ఉచ్చరించి, యాగాలు చేయించి నానాతంటాలు పడుతూ ప్రయత్నించారు.

ఈ సంగతి బీర్బలు తెలిసింది. ఒక నల్లమేకను నది ఒడ్డుకు తీసుకువెళ్ళి నీట ముంచి, దాని శరీరాన్ని నది ఒండ్రుమట్టితో రుద్ది, ఏవేవో మంత్రాలు చదవడం చేస్తున్నాడు.

ఈ సంగతి తెలిసి అక్బరాదుషా నది ఒడ్డుకు వచ్చి బీర్బల్ను ఉద్దేశించి యేం చేస్తున్నావని ప్రశ్నించాడు. అయ్యా ఈ నల్లమేకను కపిలగోవును చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానన్నాడు.

ఏమిటిది? నీకేమన్నా మతిపోయిందా. మేక కపిలగోవు కావడం ఏమిటని, అక్బరు బీర్బల్ను వెటకారం చేసాడు. క్షమించాలిజహాపనా! మంగలి బ్రాహ్మణుడుకాగా ఈ నల్లమేక కపిలగోవుకాదా?

అన్న విశ్వాసంతో ప్రయత్నిస్తున్నాను అన్నాడు బీర్బల్. తన తెలివి తక్కువ తనానికి సిగ్గుపడిన అక్బరు తనను అతి సున్నితంగా సంస్కరించిన బీర్బల్ను అభినందించాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: