10 Best Moral Stories For Kids

1. శమ – పావురము ఘట | Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

ఒక నది ఒడ్డున ఉన్న మర్రిచెట్టుపై ఒక పావురం నివసిస్తూంది. దానికి నదిలోని నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న ఒక చీమ కనబడింది. ఆ చీమను ఎలాగయినా కాపాడాలి అనికున్నది పావురము. వెంటనే ఒక మర్రి ఆకును త్రుంది. చీమకు దగ్గరగా నీళ్ళలో వేసింది పావురం. ఆ ఆకుపై చీమ ఎక్కి కూర్చుంది. తేలుతున్న ఆ ఆకు ఓడ్డుకు చేరడంతో చీమ భూమిపై వచ్చింది. పావురం చేసిన సహాయానికి ధన్యవాదాలను తెలియజేసింది చీమ. చీమ కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తూ విల్లమ్ములతో అటువైపు వస్తున్న ఒక వేటగాణ్ణీ. ఆ వేటగాడు పక్షుల కోసం నాలుగు వైపుల గాలించడం చెట్టుకొమ్మపై కూర్చుని తినడంలో నిమగ్నమైన పావురాన్ని కూడా వేటగాడు చూడటంకూడా చీమ చూసింది. ఒక్క క్షణంలో వేటగాడు 1 చెట్టు వెనుక దాక్కొని బాణం ఎక్కుపెట్టి పావురానికి గురిపెట్టాడు. ఇది గమనించిన చీమ పరుగుతో వేటగాడిని సమీపించి, కుట్టింది బాధతో వేటగాడు అరిచాడు. బాణం గురితప్పి పావురం పక్కనుండీ దూసుకుపోయింది. పావురం అక్కడి నుండీ మరొక చోటుకు ఎగిరిపోయింది. తాను ఎలా రక్షింపబడ్డానన్న సంగతి పావురానికి తెలియలేదు కానీ చీమకు మాత్రం తాను పొందిన ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం చేసినందుకు చీమకు సంతోషంగా జంది.

నీతి: మంచివారికి తెలియకుండానే ఉపకారం జరుగుతుంది.

2. భీమునిపట్నం యత్ర న్యాయం ప్రధానం

Moral Stories For Kids

ఒక సమయంలో, గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న భీమునిపట్నం అనే ఊరిలో ప్రముఖ వ్యక్తి సచ్చిదానంద వర్మ అని ఒక వారికి ఉంటాడు. ఆయన ఊరి ప్రజల వివాదాలను న్యాయంగా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని అన్నారు. ఒక రోజు, ఆయన బజారుకు వెళ్లడానికి దారిలో వెళ్ళాడటంతో, అక్కడికి రావడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎదురుచూసారు. ఆ ఇద్దరికీ వివాదం సృష్టించడంతో, ప్రతీకారం పడుతూనే ఉన్నారు… పనివాడు ఒక బరువైన రైతు అయిన ధాన్యం బస్తాలు అపారంగా చూస్తూ, అది జారి జమీందారు కొడిపై పడించినప్పుడంతో ఆ దానిని ఆకలిపించింది. తానితో జమీందారు “అన్యాయంగా నా కొడిని విడిపించావు, అది కొన్ని గుడ్లను పెట్టి మరియు ఒక సంవత్సరంలో ఎంతో ధాన్యం పెట్టేది” అనారు. పనివాడు “అయ్యా! నేను బీదవాడిని. అంత డబ్బు చెల్లించలేను, పొరపాటున బస్తా దాని కోడి నాది పడింది. క్షమించండి! కోడి వెల మూత్రం కట్టగలను” అని పిలవాడు. జమీందారు వారు “అయితే ఆ రెండు బస్తాల ధాన్యం వెలను నాకు ఇవ్వకూడదు” అని వివరించారు. “అయితే ఆ రెండు బస్తాల ధాన్యం వెలను నువ్వే కొత్తగా కొట్టండి” అని జమీందారు అడిగాడు. “అయితే అది కాసేపు అనుమతించడం లేదు. మీరు నువ్వు తినలేకపోయే సంవత్సరంలో నా కొడి కాకుండా, నువ్వు మరొకసంవత్సరంలో నా కొడికి ఎంతో ధాన్యం ఇచ్చావుకోవాలి అని” అని జవాబుచేశాడు సచ్చిదానంద వర్మ. ఆయన వారికి సచ్చిదానంద వర్మ పనివాడితో వివాదం సరైనది అని తెలియచేసాడు.

నీతి: కష్టానికి కూడా న్యాయం మరియు నేతి మొదలుపెట్టేది.

3. సోమయ్య మరియు అన్న పానం – ఒక అద్భుత కథనం

Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

సాహిత్యంలో, కథానాయకులు మరియు అవాక్కులు మాత్రమే కథలను బృందంగా జారుతారు, కానీ అందరికీ మరియు అవాక్కులకు ఒక సూచన చేసే సామర్ధ్యం ఉండకుండా ఉండకూడదు. ఈ కథలో, ఒక పట్టాలో ఉన్న ‘సోమయ్య’ అని పిలుస్తున్న ఆదికవి సచ్చిదానంద వర్మ అనే వ్యక్తి వారికి ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన కథనం విశేషాలను తెలియజేస్తుంది.

కథానాయకుడు ‘సోమయ్య’ను నిర్ధలను అనే శిష్యుడు వర్చారు. ఈ ప్రసంగంలో, సామ్యభావం మరియు నైతికత అందరికీ పరమాధార్మిక సత్యాన్ని చేపట్టదు.

కథానాయకుడు ‘సోమయ్య’ను నిర్ధలను అనే శిష్యుడు వర్చారు. ఆ సాధువు, ఒక దినం కథానాయకుడు సోమయ్యను భూమిలో ఉన్న గప్పవిర్దల గురించి కోపంగా అడగించాడు. అయితే, సోమయ్యను పానం చేయడంతో కథానాయకుడు ఆ కోపానికి ఒక వివాద సమాధానం కల్పించాడు.

కథానాయకుడు వారు ప్రత్యేక సామ్యం మరియు నైతికత ఉంటే, వివాదాలను చేపడుతుంది. ఆ సంధించిన కథానాయకుడు, సరేణికోపంతో వచ్చాడు.

అన్నం, స్రకృడ తప్పు కూరలు కూడా ఉన్నాయి. అందరూ సుప్తా భోజనం చేశారు. వారు ఎందరికీ పరమాధార్మిక గుణాలు ఉంచడం మరియు నైతిక వ్యవహారం అందరికీ కర్తవ్యం.

నీతి: ఈ కథనం వారికి నిజముగా సంగతిగా అందుకున్నది.

4. నిజమైన స్నిహితుడు – Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

బ్రర్తరు, స్నేహితులు, మరియు పెలవరోపు సభ్యులను సంబంధించిన ఒక నీతి కధనం.

ఒక ప్రాచీన గ్రంథాలయంలో, మాటుడుపంటూ దేప్పతిన్నవాటి కళిగారు ఏదో ఒక విషయం పై వాదచతున్నారు. వాదన ఎక్కవ మెదడు రండో, వాడిన చెప పై కొట్లడు. ఇద్దరూ వాదచతున్నారు. వాదన కలపంది వాడిన చెప పై కొట్లడు. దేప్పతిన్నవాటి అక్కడున్న సక్షిగా ఉనారు.

సృహషపు నాదన చదలో కొట్టడు. ఇది రాలదు. వుప ముప రకరదూరం వల్ల చక్కరాకడుండు. ఈ మంత్రము ఓ మురుగ గప వడువలో మాడునలక పాదాపదాపాటు ఆడాట్లో అతడు అలి.

హదపహోడుడూ మాటనే ప్యాంటు విప్పి మిత్రుడిగా దాన్ని అదన బయటప్‌ లాగాడు. రదరుదయని డోవాడు ఓ బండరారుపై ఈరర దనినదు. ప్రమాదం నంద రండపడని మాడు మదన విపయాల్న ఇమలషి రెదోంచెంది. రయఫులు ఎంద్‌ లంచుచేసినదు. నిదరాయక పదవైన వై రాస్తే గాల వద కాసితి చరపోతుంది. సహితుల ఫొరప్రారు మనసులో నిణపుకోహాడదు. అలరాళను అదే సహయం చేసినదు. గర్డుపకోగాలి అదుకే రాయల్ రామని అనిపించినదు.

ఈ కథను నిజాయతీతంగా స్నిహితుల మధ్యలో స్నేహం మరియు విశ్వాసం పై ఆధారపడతాం. ఇది నిజమైన స్నిహితుడు కథనం.

నీతి: మిత్రత్వం మరియు స్నేహం అత్యంత ముఖ్యం, మనమునకు ఎంతో పనులు అయితే, మన స్నేహితులతో మరియు స్నేహితులతో సహయం చేయడం మరియు అనుభవించడం మహత్వపూర్ణం.

5. యాభై రూపాయలు – నీతి కధనం

Moral Stories For Kids

అనగనగా ఒక ఊరిలో రంగారావు అనే ఒక అసామి ఉండేవాడు. ఒక రోజు, బాగా జబ్బు చేసింది. తన కుమారుడు రాముని పిలిచి, “జీవితంలో ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పనని నాకు ప్రమాణం చెయ్యి” అని అడిగాడు. అందుకు సరేనని చెప్పి, “తండ్రి, చేతిలో చెయ్యి. వేసి ప్రమాణం చేశాడు రాము.”

ఒక రోజు, రాము అడవికథమార్గాన పట్టణానికి వెళుతూండగా, దొపిడీ దొంగలు అతడిని చుట్టుముట్టారు. వారిలో ఒకడు అడిగాడు, “నీ దగ్గరేం ఉన్నాయి?” అని.

“నా. దగ్గర యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి” అని చెప్పాడు రాము.

దొంగలు అతని జేబులు వెతికారు, కానీ ఏమీ దొరలేదు. వారికి ఆ యాభై రూపాయలు బహుమానం కూడా ఇవ్వబోయాడు. తన తండ్రి నిజం చెప్పమని ఎందుకు చెప్పాడో రాముకి అర్థం అయ్యింది.

నిజం చెప్పినవారికి అన్నిటా విజయం లభిస్తుంది.

నీతి: నిజాయితీకి ధైర్యం మరియు నిశ్చయము అత్యంత ముఖ్యం.

6. “కంఠస్థం” – నీతి కధనం

Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

ఈ కధనంలో రాము మరియు సోము, ఎంతో విభిన్న స్వభావాలతో ప్రతిష్ఠించిన రెండు అబ్బాయిలు చదువుతున్నారు. రాము బుద్ధిమంతుడు మరియు పఠనప్రియుడు, ఇతనికి పఠనాలు అత్యంత ముఖ్యం. సోము తెలివైన వాడు కాదు, అయినా ఆకులు మోడగా పడిన వాడు.

ఈ రెండు అబ్బాయిల మధ్య స్నేహం లేదు. అవాళ్లు వివిధ అంశాలతో ఉన్నారు. కానీ, వాళ్ల మధ్య స్నేహం లేదు.

రాము వాలంటీర్ వర్క్స్ చేయడం ప్రియంగా ఉంది, సోము పరీక్షలు అంటే విస్మయాన్ని పడిపోయినవాడు. కానీ, ఒక రోజు అది మార్గం మార్గంగా వెళ్ళిపోతుంది.

సమయం గడిపోతున్నప్పుడు, సోము సరిగా పాసయ్యాడు కానీ, రాము ఎంతో బలంగా పరీక్షలు పాసు చేసాడు. అయినా, ఈ విభిన్న అబ్బాయిలు అక్కడికి వచ్చిన సమయంలో, ఒక పాఠకుడు వాళ్లన్నీ పరీక్షల్లో పర్యాయపడేసింది.

కధనం వివిధ స్వభావాలతో ప్రతిష్ఠించిన అబ్బాయిల మధ్య స్నేహానికి గూర్తి పెట్టే మహత్వపూర్ణ నీతిని ప్రతిపాదిస్తుంది:

నీతి: మీరు స్నేహానికి ఏ స్వభావము అయితే, మీరు ఒకటి చేసే సమయంలో మరియు పర్యాయపడేందుకు సహనీయతను ప్రదానించాలి. మీరు ఒకటి చేసిన స్నేహితులు అందరికి సహయం చేయడం మరియు అనుభవించడం మహత్వపూర్ణం.

7. వీరయ్య మరియు భీమయ్య – Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

ఒక రోజు, వ్యాపారి వీరయ్య బావిలో ఉండగానే, దగ్గరలో ఉన్న బానలో నీళ్లు తోడి చూస్తున్నాడు. అతనికి దిక్కుతోచడం లేదు. ఆలస్యం కాకుండా, అంగడికి కూడా వెళ్లడం లేదు. అటూ, ఇటూ, తిరుగుతున్నాడు.

వీరయ్య మాటిమాటికి బావిలోకి తొంగిచూస్తున్నాడు. అతనికి అందమైన పరిస్థితి లేదు, మరియు రోజులు కదలడం లేదు. వెళ్లడం కదలదు. ఆ సమయంలో, వీరయ్య ఆలోచిస్తున్నాడు, “ఇట్లా అయితే, ఎట్లా?” అని.

అంతలో, అటుగా వెళుతున్న భీమయ్య అనే కూలి పని చేసుకునే వ్యక్తిని పిలిచి “నీకు వందరూపాయలు ఇస్తాను: బావిలో నీళ్లు తోడి పక్కనే ఉన్న బానలో పోస్తావా?” అని అడిగాడు.

భీమయ్య సరేనని, బావిలో నీళ్లు చేదతో తోడి పక్కనే ఉన్న పెద్దబానలో పోయడం ప్రారంభించాడు. ఎంతసేపు, నీళ్లు తోడిపోసినా – బాన నిండటం లేదు. ఆలస్యం లేదా ఆలోచన లేదు. చిల్లులో నుండి నీళ్లు తోటలో చెట్లకు వెళ్లిపోతున్నాయి. దాంతో భీమయ్యకు కోపం వచ్చి “చిల్లు పడిన బాన నింపమంటున్నావు. నీకు నేను వెర్రివాడిలా కనబడుతున్నానా?” అని తిట్టి పనివదిలేసి వెళ్లిపోయాడు.

ఈసారి వీరయ్య రామయ్య అనే మరో వక్రిని పిలిచి బావిలో నీళ్లు తోడి బానలో పోస్తే “వందరూపాయలు” ఇస్తానన్నాడు. రామయ్య నీళ్లు తోడి జానలో పోయసాగాడు. ఎన్ని నీళ్లు పోసిన బాన నిండటం లేదు. ఏమైంది అని పరిశీలించి చూడగా బానకు పెద్ద పెద్ద చిల్లులు ఉన్నాయి. చిల్లులో నుండి నీళ్లు తోటలో చెట్లకు వెళ్లిపోతున్నాయి. దాంతో భీమయ్యకు కోపం వచ్చి “చిల్లు పడిన బాన నింపమంటున్నావు. నీకు నేను వెర్రివాడిలా కనబడుతున్నానా?” అని తిట్టి పనివదిలేసి వెళ్లిపోయాడు.

ఇక ముగింపువరకు, బావిలో నీళ్లు పోసిపోతే, రామయ్య మరియు వీరయ్య ఆ వక్రికి ఒక ప్రతిష్ఠను సంపాదించారు. ఈ కథనం నిజంగా మానవ సహనాశీలతను మరియు స్నేహంను గురించి సూచిస్తుంది.

8. స్నేహమే బహుమతి!

Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

సింగమల అనే అడవిని కంఠి అనే సింహం పాలిస్తుందేది. దానికి నక్క, కాకి అనుచరులుగా ఉండేవి. ఓరోజు కాకి ఎగురుకుంటూ వచ్చి ‘మన అడవికి దూరుగా ఉన్న ఎదారిలో ఒంటెను చూశాను. దానివేటాడగలిగితే మనకు ‘వారంపాటు ఆహారానికి సమస్య రాదు!’ అని చెప్పి సింహాన్నీ, నక్కనీ బయేల్డే రదీసింది.

కానీ ఎడారిలోకి అడుగుపెట్టగానే అక్కడి వేడికి సింహం, నక్కల కాళ్లు కాలి నడవలేకపోయాయి. దాంతో కాకి ఒంటె దగ్గర కెళ్లి మిత్రమా! నువ్వు మా రాజు సింహాన్నీ, మంత్రీ నక్క నీ అడవిలో దించగలవా!’ అని అడిగిరిది. జప్పోకున్న ఒంటె సింహాన్నీ, నక్కనీ మోసుకుంటూ వాళ్ల స్థావరానికి తెచ్చి! ందిీ దాని ను సింహానీకి బాగా నచ్చి ‘మిత్రమా! నువ్వు కూడా మాతోపాటూ ఇక్కడే ఉండు!’ అంది ఒంటెతో.

సింహం ఉన్నపళంగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నక్కకీ, కాకికీ బొత్తిగా నచ్చలేదు. అవి ఓ ఉపాయం పస్నాయి. ‘మహరాజా’ కాళ్లు కాలడం వల్ల మీరు ఇప్పట్లో వేటాడలేరు. మీరు ఆకలితో ఉండటం మేర చూడలేం. కాబటి ట్టి మమ్మల్ని తినండి! అన్నాయి. అది విన్న ఒంటె ‘వాళ్లేని వదిలెయ్‌ రాజా! నన్ను చంపితే మీ ముగ్గురికీ పొరంపాటు ఆహారం కాగలను!’ అంటూ ముందుకొచ్చి ది. నక్కా, కాకీ ఆ మాటకి కాకి తుర్రుమంటే… నక్కేమో పరుగు లంఘించుకుంది. ఒంటె, సింహాలు మాత్రం అప్పటి నుంచి మంచి స్నేహితులుగా ఉండిపోయాయి.

9. జింక బద్దకం | Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

‘ఒక అడవిలో కొలను పద్ద కుందేలు, జింక కలిసి ‘మెలిసి ఉండేవి. అందులో కుందేలు చాలా చురుకైన ‘దనీ, జింకకు మాత్రం బద్ధకం ఎక్కువని జంతు; కు. జింక మాత్రం.

ఆ మాటకు కునేది కాదు. “పం కారు, నేను కూడా చాలా.

చురుకైనదాన్ని’ అని గొప్పలు పోయేది ఒక రోజు ఇదేమాట పైన జంతువుల వాదన వచ్చింది.

కొలనుకు పెద్ద అయిన ఏనుగు మధ్యలో కల్పించుకుని… ‘సరే, జంక తాను చురుకైన ‘దాన్నని వాదిస్తోంది కాబట్ట… దానికీ కుందేలుకూ. ‘ఒక పోటీ పెడతాను.

ఒక పెద్ద దుంపను మన కొలను ప్రాంతంలోనే దాచిపడతాను.

దాన్ని ఇద్దరిలో. ఎవరు వెతికి తీసుకొస్తే వారే విజేత.

ఆ దుంప మొత్తాన్నీ బహుమతిగా పొందొచ్చు’ అని చెప్పింది.

దానికి బేందేలూ, జింకా సరేనన్నామీ. మిగత్తో జంతువులన్నీ ఉత్కంఠగా చూస్తున్నాయి.

పోటీ మొదలుకాగానే కాసేపు గబగబా వెతికిన జింకు అంతలోనే విసుగొచ్చింది. ‘అబ్బా… ఇంత పెద్ద ప్రాంతంలో ఆ దుంబేను వెతకదేషంటే కష్టమే.

అలసిపోయాను, ముందు విశ్రాంతి తీసుకుంటా’ అని.

ఓ చెట్టు వద్ద కూర్యుండిపోయింది. కుందేలు మాత్రం ప్రతి చెట్టుమా, తువ్వేనూ, బందనూ వెతికి దుంపను సాధించేసేంది.

తీరా చూస్తే ఆ దుంప జింక కూర్చున్న చెట్టు తొర్రలోనే ఉంది!

జంతువులన్నీ విజేతైన కుందేలు ఉత్సాహాన్నీ, చురుకుదనాన్నీ మెచ్చుకు న్నాయి. ‘అయ్యో… చేక్కనే ఉన్నా బద్ధకంతో చూడక ఓడిపోయానే’ అని బాధపడి జరెక లప్పటినుంచ్‌ తన పద్ధతి మార్చుకుంది.

10. పక్షి మరియు తాబేలు – ఒక మాట మధ్య

Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

పక్షి రోజు తాబేలూ పక్షీని నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని అడిగింది. ఆ పక్షి తాబేలు పక్షిని అంచున చూపించింది. పక్షి ‘కర్రపుల్లలతో చేసి ఉంది అదా… అంది తాబేలు. ‘అవును అదే, నేనే కష్టపడి కట్టుకు న్నాను’ అంది పక్షి సంతోషంగా. దానికన్నా నా డొప్పే చూద్దానికి బాగుందే… అంది తాబేలు.

పక్షి ఏమీ మాట్లాడలేదు. ‘ఎండ వచ్చినా వాన వచ్చినా అన్నీ గూటిని తాకుతాయనుకుంటాయనుకుంటాను… అందులో ఎలా ఉంటావో ఏమో… నేనైతే ఎండ వచ్చినా, వాన వచ్చినా, ఇంకే ప్రమాదం వచ్చినా ఎంచక్కా నా డొప్ప లోపలికి వెళ్లిపోతాను. అప్పుడు నాకే ఇబ్బందీ ఉండదు’ అంది గొప్పలు పోతూ. దానికి పక్షి ‘ఇది నేను సొంతంగా నిర్మించుకున్న గూడు అందుకే అది ఎలా ఉన్నా నాకు ఇష్టమే, నీ డొప్ప లోపల నువ్వు ఒక్క దానివే ఉండగలవు, కానీ నా ఇంట్లో నేనూ నా భార్యా పిల్లలూ అందరం కలిసుండగలం, అందుకే నాకు మా ఇల్లే ఇష్టం’ అంటూ అక్కడి నుంచి ఎగిరిపోయింది. పక్షి చెప్పిన మాటల్లోని వాస్తవాన్ని గుర్తించిన తాబేలు తర్వాత నుంచీ ఎదుటి వారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడ్డం, గొప్పలు పోవడంలాంటివి చేయలేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: